Umowa użytkownika

UMOWA UŻYTKOWNIKA

Podając swoje dane osobowe, wyrażam zgodę na warunki Polityki Prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na warunkach określonych w niniejszym dokumencie. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych udziela się w momencie złożenia zamówienia na stronie internetowej (witrynie) https://distar.tools poprzez zaznaczenie pola pod tekstem "Potwierdzając zamówienie, akceptuję warunki umowy użytkownika".

 

  1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.

W szczególności użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym na każde działanie lub zestaw działań, takich jak zbieranie, rejestracja, gromadzenie, przechowywanie, adaptacja, modyfikacja, odzyskiwanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie (rozpowszechnianie, realizacja, przekazywanie), depersonalizacja, niszczenie danych osobowych, w tym za pomocą systemów informatycznych (zautomatyzowanych).

Użytkownik strony internetowej https://distar.tools wyraża również zgodę na inne działania, które firma może podjąć z jego danymi osobowymi w formie pisemnej (papierowej), elektronicznej i innej, ale nie ograniczając się następującymi danymi osobowymi:

* imię i nazwisko użytkownika;

* adres miejsca dostawy, adres e-mail, telefon kontaktowy, inne informacje na życzenie użytkownika;

* inne dane kontaktowe użytkowników;

* Dane osobowe Użytkowników serwisu są przetwarzane przez firmę DI-STAR. EU Sp. z o.o. w celu:

* kontaktu z użytkownikiem, wyjaśnienie szczegółów dotyczących zamówienia i terminowej dostawy zamówienia;

* gromadzenia informacji statystycznych na temat działania serwisu w celu jej przetwarzania i wykorzystania przy wprowadzaniu nowych serwisów i usług, innowacji i ulepszeń;

* zapewnienie terminowego i wysokiej jakości wsparcia, kontaktu z nimi;

* w celu informowania użytkowników o warunkach świadczenia usług, o zmianach w serwisach i organizacji witryny oraz w innych celach, które nie są sprzeczne z obowiązującym prawem Polski.

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane przez firmę zgodnie z tym dokumentem, są przechowywane przez cały okres działalności witryny lub od momentu, gdy użytkownik zechce rozwiązać stosunki z Firmą.

Wykorzystywanie danych osobowych do celów historycznych, statystycznych lub naukowych odbywa się wyłącznie w formie bezosobowej. Wykorzystanie danych osobowych Użytkownika w formie bezosobowej nie wymaga jego dodatkowej zgody.

Firma zapewnia bezpieczeństwo danych użytkowników przed utratą, ujawnieniem i nieautoryzowanym dostępem osób trzecich za pomocą technologii zabezpieczeń, wprowadzenia trybu ograniczonego dostępu i kontroli dostępu do danych przez autoryzowanych pracowników.

  1. INFORMACJE PODANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

Firma zastrzega sobie prawo do kontaktu z Użytkownikiem: wysyłania wiadomości informacyjnych na adres elektroniczny i fizyczny, podany podczas rejestracji, a także wysyłania wiadomości na telefon komórkowy Użytkownika.

Zbieranie informacji odbywa się poprzez niezależne korzystanie z narzędzi programowych witryny, wskazanie przez Użytkownika odpowiednich danych, niezbędnych do umieszczenia na niej reklam.

Informacje o charakterze technicznym, zawarte w systemie, takie jak adresy IP, zgodnie z ogólnymi zasadami komunikacji internetowej, są wykorzystywane przez Firmę do celów, związanych z konserwacją sprzętu sieciowego, a także do agregacji ogólnych informacji statystycznych, demograficznych (np. regionu, z którego użytkownik nawiązał połączenie).

Użytkownik uzyskuje dostęp do usług Witryny w okresach czasowych ciągłego użytkowania – sesji. Zarejestrowany Użytkownik uzyskuje dostęp do części Witryny, dostępnej wyłącznie po wprowadzeniu przez niego loginu i hasła, przynajmniej raz w trakcie sesji.

Wyłączenie zapisanych danych ostatniego dostępu do systemu w ustawieniach przeglądarki nie wpływa na możliwość korzystania z usług Witryny jako całości, ale może ograniczać ich funkcjonalność dla Użytkownika.

Dane ostatniego dostępu do systemu są również wykorzystywane do zbierania informacji statystycznych na temat korzystania z usług przez Użytkowników.

Firma nie gromadzi danych o pochodzeniu rasowym lub etnicznym, przekonaniach politycznych, religijnych lub światopoglądowych, członkostwie w partiach politycznych i związkach zawodowych, ani danych dotyczących zdrowia lub życia seksualnego Użytkowników i nie ponosi odpowiedzialności za ujawnianie przez Użytkowników takich informacji na Witrynie.

  1. PŁATNOŚCI ZA USŁUGI.

Złożenie zamówienia odbywa się na stronie internetowej https://distar.tools

Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania się z cenami produktów Firmy, zamieszczonych na Witrynie, po czym może złożyć zamówienie.

Płatność odbywa się w następujące sposoby: gotówką lub bezgotówkowo.

Dostawa odbywa się na koszt Klienta i może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

  1. POLITYKA PRZETWARZANIA PLIKÓW COOKIE

Plik cookie to plik programu, zawierający ciąg znaków i wysyłany na komputer Użytkownika, odwiedzającego określoną stronę witryny. Po ponownym odwiedzeniu tej witryny plik ten umożliwia identyfikację przeglądarki użytkownika. Pliki cookie mogą zapisywać ustawienia użytkownika i inne informacje.

Technologia, stosowana w Witrynie, przesyła dane do urządzenia użytkownika: jeden lub więcej plików cookie.

Firma wykorzystuje pliki cookie w celu uproszczenia dostępu Użytkownika do niektórych usług Witryny, a także w celu gromadzenia informacji statystycznych w celu zwiększenia skuteczności interakcji Użytkownika z Witryną, a także w celu uzyskania informacji, związanych z działaniami marketingowymi.

Takie informacje są dostarczane w formie zbiorczej i nie zawierają danych osobowych.

Dane mogą być udostępniane następującym osobom trzecim:

* System zbierania statystyk odwiedzin https://distar.tools (Google Analytics);

* Portale społecznościowe, których wtyczki są umieszczane na Witrynie (np. Facebook, Instagram).

* Firma może przekazywać informacje osobom trzecim, jeśli wymaga tego prawo, w celu ochrony uzasadnionych praw lub podjęcia działań w związku z potencjalnie nielegalną działalnością.

* Użytkownik ma prawo zrezygnować z gromadzenia powyższych informacji, wykonując następujące czynności:

* W ustawieniach przeglądarki ustawić "Nie akceptuję plików cookie".

* W ustawieniach przeglądarki ustawić "Usuwać pliki cookie".

  1. ZASADY DZIAŁANIA UMOWY

Niniejsza Umowa wchodzi w życie z chwilą zaakceptowania Warunków korzystania przez Użytkownika Witryny i obowiązuje bezterminowo.

  1. WNIESIENIE ZMIAN DO UMOWY.

Umowa może zostać zmieniona przez firmę bez specjalnego ostrzeżenia, nowa wersja Umowy wchodzi w życie z chwilą jej umieszczenia w Internecie pod adresem, wskazanym w niniejszym akapicie, chyba że nowa wersja Umowy stanowi inaczej.

  1. POZOSTAŁE WARUNKI.

Wiadomości informacyjne przeznaczone dla szerokiego grona Użytkowników są publikowane na stronie i/lub wysyłane na adresy e-mail Użytkowników, którzy wyrazili swoją zgodę na otrzymywanie takich wiadomości w trakcie publikowania ogłoszenia/rejestracji na danej Witrynie.

Użytkownicy mają prawo zrezygnować z otrzymywania wiadomości informacyjnych na swój adres e-mail w dowolnym momencie za pośrednictwem funkcji "Anuluj subskrypcję".

W przypadku sporów i nieporozumień między Stronami, wynikających z niniejszej Umowy lub w związku z nią, Strony zobowiązują się do ich rozwiązania w drodze negocjacji. Jeżeli jakiekolwiek spory, nieporozumienia lub żądania wynikające z niniejszej Umowy lub w związku z nią, w tym dotyczące jej wykonania, naruszenia, rozwiązania i nieważności, nie mogą zostać rozwiązane w drodze negocjacji, wówczas spory te będą rozpatrywane zgodnie z obowiązującym prawem Polski w drodze sądowej.

Umowa ta jest regulowana i interpretowana zgodnie z ustawodawstwem Polski. Sprawy, nie uregulowane w niniejszej Umowie, podlegają rozwiązaniu zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Polski. Wszelkie ewentualne spory wynikające ze stosunków, które reguluje niniejsza Umowa, rozstrzygane są w sposób określony przez ustawodawstwo Polski, zgodnie z normami prawa polskiego.

Wszędzie w tekście niniejszej Umowy, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej, termin "właściwe prawo (ustawodawstwo)" oznacza zarówno ustawodawstwo Polski, jak i ustawodawstwo miejsca pobytu Użytkownika/Użytkowników.

Uznanie przez sąd jakiegokolwiek postanowienia Umowy za nieważne lub niepodlegające przymusowemu wykonaniu, nie powoduje nieważności lub niewykonania innych postanowień niniejszej Umowy.

Błąd podczas zapisywania!
Dane zapisane pomyślnie!
Produkt dodano do koszyka
Produkt dodano do ulubionych
Produkt dodano do porównania